Sah cukorbetegség 2 fajta kezelés modern

sah cukorbetegség 2 fajta kezelés modern

Edzés közben a test sokkal gyorsabban termel Mi az ATP? Mindezek a folya- csoporttal. Honnan jön, és biztosak lehetünk-e abban, hogy elegendő 1.

sah cukorbetegség 2 fajta kezelés modern cukor cukorbetegség otthonkezelési módszerei

ATP lesz edzésprogramunk véghezviteléhez? Mielőtt teljesen megválaszolnánk ezeket a kérdéseket, fontos megértenünk, hogy mi tör- ténik akkor, amikor a test energiát termel. Ez a fejezet rámutat arra, hogy mi zajlik le a test- ben edzésmunka közben, honnan jön az extra energia, és milyen energiaforrásokat haszná- lunk a gyakorlat típusának megfelelően. Ma- Energia szabadul fel, amikor a foszfátcsopor- gyarázatot kapunk arra is, hogy miért fára- tok egyike leszakad.

Az energia egy részét het még többet kihozni az edzésből az étrend munkára használjuk izom-összehúzódása helyes megváltoztatásával. A fo- Mi az energia? Az energiát valójában nem láthatjuk, hatásait azonban érezhetjük: hő formájában és fizikai munkaként.

De mi ez pontosan? Ez tájékoztat bennünket a Ez elegendő az alap-energiaszükséglet megtar- test energiaforgalmáról. A szénhidrát, a zsír, a tásához pihenéskor. Amikor elkezdünk edze- fehérje, az alkohol lebomlásával a test minden ni, energiaszükségletünk hirtelen megnövek- sejtjében termelődik - ez a négy anyag olyan szik, és az ATP-készlet néhány másodpercen energiaforrás, amelyek biokémiai folyamatok belül elhasználódik.

Ha a folyamatos mun- révén ugyanazon végtermékké alakulnak át. Az energia a testből végül hőként szabadul fel. Ezt a hőmennyiséget joule-ban mérjük.

Modern Sporttáplálkozás

Az irodalomban 1 joule J az az energia, ami ah- hoz szükséges, hogy 1 kilogramm kg súlyt H o n n a n van az energia? Azonban az energia egy másik mérték- Az ételekben és az italokban négy olyan ösz- egységét, a kalóriát még általánosabban hasz- szetevő van, amely képes energiát termelni: nálják, mint a joule-t.

Amikor eszünk vagy iszunk, ezek az összete- Ahogyan arra a nevük is utal, 1 kilokalória vők különböző alkotórészekké bomlanak le kalóriát, 1 kilojoule joule-t jelent. A szénhidrátok egyszerű cukorrá a mértékegységekkel. Ha kalóriáról beszélünk, bomlanak le: glükózzá a szőlőcukor a legál- valójában kilokalóriát értünk alatta.

Ahhoz, hogy a kilokalóriát átszámoljuk ki- A zsírok zsírsavakká bomlanak le, a fehérjék lojoule-ba, szoroznunk kell 4,2-del. Például: pedig aminosavakká. Az alkohol egyenesen a vérbe szívódik fel. Ha a kilojoule-t akarjuk kilokalóriává átvál- A szénhidrátok és az alkohol főleg rövid tani, 4,2-del kell osztanunk. Például ha távú, míg a zsírok hosszú távú energiaraktár- gramm termékben kJ van, és meg akar- ként működnek. A fehérjék sürgős energia- juk tudni, hogy ez hány kilokalória, akkor el termelésre is felhasználhatók pl.

Az ételek különböző mennyiségű szénhidrá- tokból, zsírokból, fehérjékből és alkoholból állnak. Ezen tápanyagok mindegyike bizonyos mennyiségű energiát biztosít, amikor a test- ben lebomlanak. Például 1 g szénhidrát vagy 10 alkohol.

Azonban mégsem ez a legjobb ener- Anyagcsere giaforrás az edzéshez. Minden táplálék sah cukorbetegség 2 fajta kezelés modern tápanyagok keverékét Az anyagcsere a testben végbemenő bioké- tartalmazza, és egy bizonyos táplálék ener- miai folyamatoknak az összessége. Kétirá- giaszintje a fehérje- szénhidrát- és zsírtarta- nyú tevékenység: az egyik az anabolizmus, lom mennyiségétől függ. Például egy szelet amelyben a nagy molekulák képződnek, a teljes őrlésű kenyér durván ugyanazt az ener- másik a katabolizmus, amelyben a nagy mo- giamennyiséget tartalmazza, mint egy darab lekulák kisebbekké bomlanak le.

Ez azt jelenti, hogy bármi, ami a testben termelődik, metabolit, azaz anyagcseretermék. Hogyan raktározza testünk a szénhidrátot? A test által felhasznált energiameny- nyiséget anyagcsere-mennyiségnek nevez- A szénhidrát glikogénként az izomban és a zük.

Az alapanyagcsere-mennyiség BMR - basal metabolic rate az a kalóriamennyi- szor annyi glikogén raktározódik az izmok- ség, amely az alapvető élettani folyamatok ban, mint a májban. A glikogén egy nagy mo- fenntartásához szükséges alvás közben lég- lekula, amely több glükózegységből áll.

Azon- zés, egyéb szervi funkciók. Azonban a leg- ban a test csak egészen csekély mennyiséget több módszer azt a pihenési alapanyagcse- képes raktározni. Ugyanúgy, mint az autók- re-mennyiséget RMR - resting metabolic ban az üzemanyagtartály, a test is csak bizo- rate méri, amelyet 24 óra alatt, fekvő hely- nyos mennyiséget tud megtartani.

Egy átlagos testben a raktározott gliko- génmennyiség kb. Ez meg- zsír 9 kcal-t, és 1 g alkohol 7 kcal-t. Ezért van az, hogy az alacsony szénhidráttartalmú dié- A különböző táplálék-összetevők tának köszönhetően az emberek az első na- energiaszintje pokban nagy súlyt veszítenek.

Az elvesztett súly majdnem teljesen az elveszített glikogén 1 g tápanyagban: és víz következménye. A zsír az energia legkoncentráltabb formája, Kevés cukor van jelen a vérben kb. Így gesztációs diabétesz izmok és a szervek pihenő állapotban, akár edzés során.

Ez teszi hatalmas potenciális energiakészletet képez- lehetővé a test normális működését. Hogyan raktározza testünk a zsírt? Melyik tápanyag a legfontosabb az edzésen? A zsír zsírszövetként raktározódik a testünk A szénhidrátok, a zsírok és a fehérjék mind- majdnem minden részében. A zsír egy kis annyian képesek a gyakorlatokhoz szükséges mennyisége, kb. Az vezzük - de a legnagyobb mennyiség a szer- alkohol azonban nem használható közvetle- vek körül és a bőr alatt található.

Modern Sporttáplálkozás | PDF

A raktáro- nül az izomban energiaként az edzés alatt, és zott mennyiség a test különböző részein az nem számít, hogy milyen keményen dolgo- egyén hormonális szintjétől és genetikai fel- zunk. Csak a májnak vannak olyan speciális építésétől függ.

Egy átlagos 70 kg-os ember- enzimjei, amelyek lebontják az alkoholt. Nem ben kg zsír van. Érdekességképpen, tudjuk gyorsabban lebontani azzal, hogy erő- azoknak az embereknek, akiknek a zsírja a sebb edzést végzünk. A máj állandó sebesség- mellkas körül raktározódik, nagyobb esélyük gel végzi dolgát. Ne gondoljuk, hogy kidol- van a szívbetegségekre, mint azoknak, akik- gozhatunk magunkból néhány pohár italt az- nek a csípő körül és a combokon.

Csak akkor ját- nyiséget, amit raktározunk. Ez lesz látható a szanak fontosabb szerepet az energiaellátás- 7.

A férfiak általában az apjukra, míg a májában főleg a szénhidrátok és a zsírok le- nők anyjukra hasonlítanak. A női hormonok bontásából származik. Ezért van, hogy a nők rendelkezésre álló potenciális energiát.

Mikor használunk fehérjét Hogyan raktározza testünk a fehérjét? A fehérjét nem úgy raktározzuk, mint aho- Rendszerint az energia nagy része nem sah cukorbetegség 2 fajta kezelés modern gyan a szénhidrátot és a zsírt. A fehérjék az iz- hérjéből származik, de a fehérjék fontos szere- mokat és a szervek szöveteit képezik, tehát fő- sah cukorbetegség 2 fajta kezelés modern tölthetnek be erőteljes és hosszabb edzés ként építőanyagként használjuk fel, nem pe- során, amikor a glikogénraktárak kiürülnek.

Azonban a fehérjék le Például egy maratoni futás utolsó részében tudnak bomlani, ha szükséges, hogy energiát vagy egy hosszú távú kerékpárversenyen, ami- 12 Modern sporttáplálkozás 1. Energiaraktárak egy 70 kg-os ember esetében kor a glikogénraktárak kiürültek, az izomban H o g y a n t e r m e l ő d i k a z energia? Egy olyan időszakban, amikor valaki ala- Bemutatkozás a diabétesz testnek három különböző energiarendszere csony szénhidráttartalmú diétát folytat, a gli- van, melyeket különböző fizikai aktivitáskor kogén kevés lenne, így több fehérjebontásra használhat fel.

sah cukorbetegség 2 fajta kezelés modern cukorbeteg láb

Az elvesztett testsúly 1. ATP-PC foszfagén rendszer fele származik sah cukorbetegség 2 fajta kezelés modern izom -vesztésből azok- 2. Anaerob glikolízis vagy a tejsavrendszer nál, akik alacsony kalória- vagy szénhidráttar- 3. Az aerob rendszer - magában foglalja a talmú diétát folytatnak.

Sokan úgy gondolják, glikolízist szénhidrát és a lipózis zsír - ha kiürítik a glikogénraktárakat azzal, hogy rendszereket. Ez viszont nem így van: kevés ATP-t tartalmaznak, ez elég az alap- ugyanis ezzel azt kockáztatják, hogy ugyan- energiaszükséglethez, amely 1 másodpercig úgy veszítenek zsírt, mint izmot. De más hát- tartó maximális intenzitást engedélyez.

sah cukorbetegség 2 fajta kezelés modern milyen orvos kezelés cukorbetegség

Az rányai is vannak ennek, amiről a 8. Ezek- nek nagyban különbözik biokémiai útjuk és ATP-termelő képességük. Olyan energiát termel, amely maxi- mum 6 másodpercig tartó maximális erőt és sebességet szabadít fel.

A kreatin- 13 foszfát nagy energiatartalmú vegyület, ami úgy képződik, hogy egy fehérjekreatin egy Mi a kreatin? A kreatin-foszfát feladata, hogy gyor- szolgáltató összetett anyag. Elsősorban a san újraépítse az ATP-t 1. A kreatin- májban termelődik aminosavakból, glicin- foszfát foszforra és kreatinra bomlik, és a ből és metoninból. A májból a véren keresz- szabad foszfátlánc elszállítódik egy ADP-mole- tül az izomba jut, ahol a foszfáttal össze- kulához, majd új ATP-molekulát képez.

Az kapcsolódva kreatin-foszfátot képez PC. Amikor a kreatin-foszfát ATP- látozott mértékben, és csak 3 - 4 kcal-t képes vé bomlik le energiává válikvisszaalakít- biztosítani. Ezután az az energiamennyiség, ható kreatin-foszfáttá PCvagy átalakít- amelyet az ATP-PC rendszer termel, szétesik, ható egy másik anyaggá, kreatininné, amely és az ATP-t más anyagokból kell termelni, a veséken keresztül vizeletként távozik.

Amikor ez törté- Kreatint az ételekből nyerhetünk, pl. A kreatin-foszfát energiát szabadít fel, kb. Ez azt jelenti, gyorsan ATP keletkezik hogy a vegetáriánusoknak nincs táplálko- zásukból származó készletük. Ha azonban teljesítményfokozó hatást akarunk elérni, akkor a kreatint nagyobb adagban kell be- vinni annál, mint amit az ételeinkből vár- nánk.

Naponta legkevesebb 2 kg nyers húst kellene ennünk ahhoz, hogy megterheljük az izmokat kreatinnal. Egy átlagos személy g kreatint rak- tároz, ez majdnem teljes egészében a váz- izomzatban van főleg a gyorsan összehúzó- dó izomrostokban, lásd a 8.

Szendi Gábor: A cukorbetegség gyógyítható? Hát persze!

Ez a rendszer azonnal beindul, amint magas intenzitású tevékenységet kezdünk el végezni. Azoknál a sportágaknál jellemző, amelyek 90 másodpercnél tovább tartanak, ilyen a súlyzós gesztációs diabetes diétája a kondicionálóteremben vagy 14 méteres sprint.

sah cukorbetegség 2 fajta kezelés modern kezelés hormonok diabetes

A hirtelen nagy energiaigény- re azért van szükség, hogy a glükóz oxigént Mi történik a tejsavval? Ezzel sok időt takarít meg. Egy 30 negatív termék. Értékes üzemanyag. Vagyis rátot használ fel az izomglikogén vagy glükóz a tejsav ATP-t képez, és az aerob gyakor- képzésében. A glikogén glükózra bomlik le, latokhoz szükséges hasznos energiát adja.

Minden glükózmolekula csak két ATP- ahol visszaalakulhat glükózzá, onnan visz- molekulát termel anaerob feltételek mellett, szakerülhet az erekbe, vagy elraktározód- így ez a rendszer nem hatékony. A test gliko- hat glikogénként a májban ezt a folyama- génraktárai nagyon lecsökkennek, kiürülnek, tot glükoneogenezisnek nevezzük.

A fokozatosan növekvő tejsav fájdalmat és izommerevséget egy kemény mennyisége nyilvánvalóan fáradást okoz, ami edzés után. Ez nem a tejsav-felhalmozódás- megelőzi a további izom-összehúzódásokat el- nak a következménye.

Valójában a tejsav lentétben a népi hiedelemmel nem a tejsav, a gyakorlást követően 15 percen belül ki- hanem a felgyülemlett hidrogénionok és a sa- tisztul. Hogyan működik az aerob glikolitikus 1. Az anaerob energiarendszer rendszer?

sah cukorbetegség 2 fajta kezelés modern a cukorbetegség kezelése trofikus fekélyek

Az aerob rendszer ATP-t tud építeni a szén- hidrát lebontásából glikolízis és a zsírok le- bontásából lipolízis oxigén jelenlétében 1. Bár az sah cukorbetegség 2 fajta kezelés modern rendszer nem tud olyan gyorsan ATP-t képezni, mint az anaerob rend- szer, mégis nagyobb mennyiséget hoz létre.

sah cukorbetegség 2 fajta kezelés modern a nem hagyományos kezelés cukorbetegség kezelésének

Amikor elkezdjük a gyakorlatokat, kezdetben ATP-PC és az anaerob glikolitikus rendszert használjuk, de néhány perccel később az ener- giaképzésben átváltunk az aerob rendszerre. A szénhidrátok nagy része, ami táplálja az aerob glikolízist, az izomglikogénből szárma- zik. A vérerekből származó további glükóz még fontosabbá válik, amint az edzés egy órá- nál tovább tart és az izomglikogén-koncentrá- 15 1.

5 lépés Prediabétesz + Cukorbetegség esetén

Az aerob energiarendszer kor az energiaigény viszonylag alacsony, és így az energiatermelés lassú. Az izomrosttípusok és az energiatermelés Több izomrosttípusunk van, amelyek alapve- tően két típusba sorolhatók: gyorsan összehú- zódók FT - fast-twitcha II. Jellemzően a két óránál tovább glikolitikus rendszert, míg a lassan összehúzó- tartó magas intenzitású edzés során VO2max dó rostok az aerob rendszert használják. A vérerekből szárma- osztásával születik, a gyors és lassú rostok zó glükóz üzemanyagként szolgál a további- aránya jelentősen különbözhet egyénenként.

A távfutóknál nagyobb Az aerob gyakorlatok energiaigénye lassúbb a lassú rostok aránya, ezért képesek aerob és kisebb, mint az anaerob gyakorlatoké, így erőt és állóképességet kifejteni. Ebben a körfolyamatban 1 mole- hogy szénhidrátot vagy zsírt használjanak-e kula glükóz 38 molekula ATP-t tud képezni.

Így az aerob energiatermelés kb. Az aerob edzés során felhasznált szénhidrát Az anaerob gyakorlatok csak glikogént vagy zsír számos faktortól függ. A legfonto- használnak. Miután az aerob gyakorlatokhoz sabbak: szükség van glikogénre és zsírra is, ezért ez to- vább fenntartható folyamat.

További a témáról